Senior Advisor chez Lonestar, Paris, France

Stéphane Monnier